EUR-Lex - DC - EN - EUR-Lex

Universiteto mokslinių tyrimų komunikacijos strategija

Protokolas Nr. Kultūrinės komunikacijos ir edukacijos centras toliau — Centras yra Aleksandro Stulginskio universiteto toliau Universiteto savarankiškas studijų ir mokslo padalinys, įsteigtas Universiteto senato nutarimu humanitarinių ir socialinių mokslų sričių mokslinei ir studijų veiklai organizuoti bei vykdyti.

Centras veikia vadovaudamasis Universiteto Senato patvirtintais Centro nuostatais, taip pat Universiteto statutu, strateginiais dokumentais, Universiteto veiklos kokybės užtikrinimo nuostatomis, vidiniais teisės dokumentais bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

Centras turi logotipą bei kitą atributiką, kuriuos naudoja pagal Universitete patvirtintą tvarką. Centro misija — puoselėjant humanistines ir demokratines tradicijas, plėtoti komunikacijos, filologijos, filosofijos, etnologijos, sociologijos, psichologijos, švietimo ir ugdymo studijų krypčių mokslinę, pedagoginę bei švietėjišką veiklą asmenybės pilnavertei brandai ir visuomenės pažangai.

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas

Centrą sudaro katedros, laboratorijos ir kiti padaliniai, būtini Centro misijai vykdyti. Centro struktūros pertvarkos projektus svarsto Universiteto senatas. Centro struktūros schemą tvirtina rektorius.

 1. Prekybos akcijų pasirinkimo youtube
 2. Бросив свои труды, Элвин мрачно уставился на прямоугольник, который он старался заполнить прекрасными образами.
 3. Но и, пойми он его, это ничуть не сказалось бы на его намерениях.
 4. При подходе к зеркалам в этих точках отражения как бы расплывались в светящуюся арку, через которую можно было ступить в другой коридор.
 5. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas – Vikipedija

Centro padaliniai veikia pagal Centro susirinkime patvirtintus jų nuostatus. Centro darbuotojų personalą sudaro katedrose, laboratorijose bei kituose padaliniuose dirbantys dėstytojai, mokslo darbuotojai, studijas bei mokslą administruojantys ir aptarnaujantys darbuotojai.

VU Komunikacijos fakultetas - Veiklos planas

Darbuotojų pareigos, teisės, atsakomybė ir pavaldumas reglamentuojami jų pareiginiuose nuostatuose. Centro dėstytojų etatų skaičius ir sudėtis yra tikslinami kiekvienais studijų universiteto mokslinių tyrimų komunikacijos strategija atsižvelgiant į vidutinį metinį studentų skaičių, taip pat dalyvavimo fakultetų vykdomose programose apimtis, studijų sudėtingumą, kvalifikacinius reikalavimus, būtinus studijų moksliniam lygiui užtikrinti. Dėstytojų etatų skaičius yra nustatomas pagal pedagoginio darbo apimtis, dėstytojų kvalifikacinę struktūrą ir Universiteto senato nustatytą dėstytojų darbo laiko struktūrą.

Dėstytojai ir mokslo darbuotojai į darbą priimami atviro konkurso būdu 5 metų kadencijai arba terminuotai iki 2 metų darbo sutartimi Universiteto vidiniuose teisės dokumentuose nustatyta tvarka. Studijas bei mokslą aptarnaujančių universiteto mokslinių tyrimų komunikacijos strategija personalo etatų skaičius ir sudėtis kiekvienais studijų metais yra tikslinamas atsižvelgiant į pedagoginio darbo ir mokslinės veiklos apimtis ir Centro poreikius.

universiteto mokslinių tyrimų komunikacijos strategija

Centro dėstytojai ir mokslo darbuotojai atestuojami pagal Universiteto senato nustatytus kvalifikacinius reikalavimus. Atestacija ir pareigybių užėmimo konkursai vykdomi Universiteto senato nustatyta tvarka Universiteto atestacijos ir konkursų komisijoje, joje dalyvaujant Centro direktoriui.

Ataskaitos

Centro veiklą organizuoja Centro dėstytojų ir mokslo darbuotojų susirinkimas ir direktorius. Centro dėstytojų ir mokslo darbuotojų susirinkimas toliau — Susirinkimas : 1 Susirinkimo nariai yra Centre ne mažiau kaip puse etato dirbantys dėstytojai ir mokslo darbuotojai. Susirinkimo data ir darbotvarkė skelbiama ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki Susirinkimo.

Susirinkimai yra atviri. Susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai jo narių.

Strategija

Susirinkimui vadovauja Susirinkime dalyvaujančių narių daugumos išrinktas Susirinkimo narys. Susirinkimo nutarimai įsigalioja, kai Susirinkimo pirmininkas ir sekretorius ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pasirašo posėdžio protokolą.

Susirinkimas atlieka šias funkcijas: 1 direktoriaus teikimu svarsto ir tvirtina Centro misiją ir strategiją; 2 remiantis Senato nustatytomis prioritetinėmis kryptimis tvirtina Centro mokslinių tyrimų tematiką, vertina Centro mokslinių tyrimų rezultatus; 3 siūlo vykdomų studijų programų komitetų personalinę sudėtį ir jų universiteto mokslinių tyrimų komunikacijos strategija, deleguoja Centro atstovus į tarpkryptinių studijų programų komitetus; 4 svarsto ir tvirtina metinius Centro veiklos planus, direktoriaus pateiktą Centro metinę veiklos ataskaitą.

Dalį funkcijų Susirinkimas savo sprendimu gali pavesti Susirinkimo sudaromoms nuolatinėms komisijoms arba laikinoms darbo grupėms bei komisijoms. Nuolatinės komisijos veikia pagal Susirinkimo patvirtintus komisijų nuostatus. Direktorių iš Centro dėstytojų ir mokslo darbuotojų susirinkimo pasiūlytų kandidatų dėstytojų ir kripto valiutos prekybos vieta darbuotojų, turinčių pedagoginio darbo patirtiespritarus Universiteto senatui, skiria Universiteto rektorius.

universiteto mokslinių tyrimų komunikacijos strategija

Su kandidatu sudaroma terminuota darbo sutartis Universiteto rektoriaus kadencijos laikotarpiui. Direktorius atsistatydina kartu su Universiteto rektoriumi arba Centro susirinkimui nepatvirtinus metinės ataskaitos.

Direktorius yra pavaldus Universiteto rektoriui. Jis savo veikloje vadovaujasi pareiginiais nuostatais, Universiteto rektoriaus įsakymais, Centro susirinkimo, Universiteto senato ir tarybos sprendimais, Universiteto vidiniais teisės dokumentais, Lietuvos Respublikos teisės aktais.

Direktorius atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų, Universiteto vidinių teisės aktų nustatyta tvarka už pareigų vykdymą, studijų bei mokslinės veiklos kokybę, centro lėšų naudojimą, darbo tvarką ir drausmę, darbuotojų ir studentų saugą.

 • Skaityti tyrimo   ataskaitą anglų k.
 • Istorija[ redaguoti redaguoti vikitekstą ]  m.
 • Kur investuoti bitkoiną į singapūrą
 • Visų trijų lygmenų studijoms ypač Lietuvos aukštojo mokslo ir studijų reformos kontekstuose neigiamos įtakos turi silpni mokslo tyrimai fakultete bei kitų universitetų KTU stiprėjimas studijų rinkoje.
 • EUR-Lex - DC - EN - EUR-Lex
 • Его беспокоило другое.

Direktoriaus patariamasis organas yra direkcija. Ją sudaro katedrų ir kitų padalinių vedėjai bei Susirinkimo paskirti asmenys. Direkcija veikia pagal Centro susirinkimo patvirtintus nuostatus. Katedrų veiklą organizuoja katedros dėstytojų ir mokslo darbuotojų susirinkimas ir katedros vedėjas, kitiems padaliniams — padalinių vedėjai.

universiteto mokslinių tyrimų komunikacijos strategija

Katedrų ir kitų padalinių vedėjų pareigos ir atsakomybė apibrėžiama padalinių nuostatuose ir pareiginiuose nuostatuose. Centro lėšas sudaro: 1     lėšos, skirtos nuosekliosioms studijoms Centre užtikrinti; 2     lėšos, skirtos mokslinei veiklai; 3     pajamos už Centre organizuojamas papildomąsias ir dalines studijas, mokymosi visą gyvenimą ir kitas tęstinio mokymo paslaugas, mokslines, ekspertines, konsultacines ir kitas paslaugas, atskaičiavus Universiteto senato nustatytą dalį bendroms Universiteto reikmėms; 4     atskaitymai pagal Universiteto senato patvirtintą procentą Centrui nuo užsakomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės universiteto mokslinių tyrimų komunikacijos strategija darbų bei kitų mokslinių paslaugų; 5     Centrui skirtos rėmėjų lėšos; 6     kitos gautos lėšos.

Centro pajamos ir išlaidos yra neatskiriama Universiteto biudžeto sudėtinė dalis. Centro lėšos apskaitomos Universitete nustatyta tvarka, naudojamos pagal sudarytas ir patvirtintas sąmatas.

Lėšų, skirtų nuosekliosioms studijoms ir mokslinei veiklai, sąmatas tvirtina Centro susirinkimas, lėšų už Centre organizuojamas nenuosekliąsias ir tęstines studijas sąmatas — Universiteto rektorius.

EUR-Lex Access to European Union law

Kitų lėšų sąmatos tvirtinamos Susirinkimo nustatyta tvarka. Centro lėšų paskirstymą katedroms, kitiems padaliniams ir bendroms Centro reikmėms atlieka Susirinkimas Centro Direktoriaus teikimu. Centro turtą sudaro Universiteto materialus ir nematerialus turtas, Universiteto vidiniuose teisės aktuose nustatyta tvarka priskirtas naudoti Centrui. Už Centro lėšas įgytas Universiteto turtas tiesiogiai priskiriamas naudoti Centrui, jeigu lėšų sąmatoje nebuvo numatyta kitaip. Centro turto priskyrimo tvarką nustato Susirinkimas, atlieka Direktorius.

Centro turtas registruojamas nustatyta tvarka, jo apskaitą tvarko Apskaitos tarnyba.