Viršutinę ribą ir prekybos mokesčių sistemą, Europoje – signalai dėl didesnių taršos įkainių

Gauk nemokamą PRAMONĖS savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Reformos argumentai 1. Nuo  m. Kartu dėl ekonominių pokyčių ir globalizacijos nacionalinėms mokesčių sistemoms kyla naujų uždavinių ir yra naujų politikos sričių, kurias galima sustiprinti ES mastu joms teikiant finansines paskatas.

Be to, dauguma ragino vykdyti biudžeto pajamų reformą, siekiant padidinti jo aiškumą, teisingumą ir skaidrumą.

Europoje – signalai dėl didesnių taršos įkainių - DELFI Verslas

Šiame kontekste ES biudžeto pajamos negali būti izoliuotos nuo pagrindinių ES pokyčių. Daugiau dėmesio Europos viešosioms gėrybėms, taip pat veiksmingam ir patikimam viešųjų finansų valdymui turi būti skiriama ne tik ES biudžeto išlaidų srityje, bet ir tikslinant pajamas. ES biudžetą daugiau lemia išlaidos, o ne turimos pajamos. Tai reiškia, kad biudžeto pajamos daugiausia koreguojamos automatiškai, priklausomai nuo išlaidų lygio, pagal nuosavų išteklių teisės aktuose nustatytas taisykles.

Apskritai nuosavų išteklių sistema turi būti užtikrinta patikima ir atspari programa, visiškai atitinkanti subalansuotumo principą. Dabartinė nuosavų išteklių sistema grindžiama trimis pagrindinėmis pajamų kategorijomis: i vadinamaisiais tradiciniais nuosavais viršutinę ribą ir prekybos mokesčių sistemą daugiausia muitais ; ii pridėtinės vertės mokesčiu pagrįstais nuosavais ištekliais ir iii bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis pagrįstais nuosavais ištekliais.

  • ESO dujų skirstymo pajamų viršutinė riba auga 7,3% - Verslo žinios
  • Asociatyvi nuotr.
  • PVM įstatymo 34 — 40 straipsniuose yra nustatyti atvejai, kai importuojamos prekės yra neapmokestinamos importo PVM.

Nors tradiciniai nuosavi ištekliai yra tiesioginis ES biudžeto pajamų šaltinis ir dėl to laikomi tikrais ES nuosavais ištekliais, dvi pastarosios kategorijos iš esmės yra valstybių narių nacionaliniai įnašai į ES biudžetą. Bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis pagrįsti nuosavi ištekliai buvo nustatyti kaip nuosavų išteklių sistemos papildantis kertinis akmuo, kuriuo siekiama užtikrinti visapusišką patvirtintų išlaidų finansavimą.

Vis dėlto ilgainiui šie ištekliai tapo vyraujančiu sistemos komponentu. Paaiškėjo, kad bendrą finansavimo sistemą reformuoti sudėtinga.

Remiantis šiuo straipsniu, sprendimu dėl nuosavų išteklių numatomas ES biudžeto finansavimo sistemos tvirtas teisinis pagrindas. Atsižvelgiant į klausimo svarbą, būtinas valstybių narių vieningumas ir nacionalinių parlamentų ratifikavimas.

Be to, netgi jei reformos argumentai daugeliui yra įtikinami, sprendimų priėmėjai taip pat turi įveikti dideles procedūrines kliūtis. Neatsitiktinai nuosavų išteklių sistema paskutinį viršutinę ribą ir prekybos mokesčių sistemą iš esmės kokybiškai pakeista praėjusio amžiaus devintajame dešimtmetyje, kai buvo priimti vadinamieji Deloro paketai ir įtrauktas bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis pagrįstas komponentas, siekiant remti su bendrosios rinkos kūrimu ir plėtra priimant naujas valstybes nares susijusių išlaidų didinimą.

  1. Без малейшего колебания робот устремился вдоль тропы, которую Олвин так тщательно нанес на карту его памяти.
  2. Ты имеешь в виду, что ваши советники и в самом деле явились .

Komisija pasiūlė naujus nuosavus išteklius, kad ištikus finansų krizei būtų galima prisidėti prie valstybių narių fiskalinio konsolidavimo pastangų 2. Siūloma supaprastinti pridėtinės vertės mokesčiu pagrįstus nuosavus išteklius ir sukurti naujus nuosavus išteklius, pagrįstus finansinių sandorių mokesčiu.

Europos Parlamentas pritarė Komisijos pasiūlymams. Nors vieningo susitarimo valstybėms narėms pasiekti nepavyko, iš esmės sutarta, kad reforma reikalinga. Pripažįstant, kad sistemą būtų galima patobulinti,  m.

Europos Vadovų Tarybos išvadose Taryba buvo paraginta tęsti su Komisijos pasiūlymais susijusį darbą.

Pridėtinės vertės mokestis - VMI

Prekybos sistema sugedo poreikis Remiantis  m. Bendroje deklaracijoje nustatyta, kad nuosavų išteklių klausimu reikia dirbti toliau ir kad bendrai nuosavų išteklių sistemos peržiūrai atlikti bus šaukiama tarpinstitucinė aukšto lygio grupė.

Grupė pateikė galutinę ataskaitą  m. Komisija priėmė diskusijoms skirtą dokumentą dėl ES finansų ateities 4. Dokumente siūloma įvairių galimybių aiškiau susieti nuosavus išteklius su ES politikos sritimis, visų pirma bendrąja rinka ir tvariu augimu. Jame nurodyta, kad nustatant naujus nuosavus išteklius reikėtų atkreipti dėmesį į i  jų skaidrumą, paprastumą ir stabilumą; ii  jų atitiktį ES politikos tikslams; iii  jų poveikį konkurencingumui ir tvariam augimui ir iv  jų teisingą paskirstymą tarp valstybių narių.

Komisija 5 dar kartą patvirtino, kad ES biudžeto pajamų dalies reforma padėtų sutelkti dėmesį į tikslus ir į tas sritis, kuriose Europos Sąjunga gali iš tikrųjų teikti pridėtinę vertę. Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl ES nuosavų išteklių sistemos reformos 6.

viršutinę ribą ir prekybos mokesčių sistemą

Atsižvelgiant į Aukšto lygio grupės nuosavų išteklių klausimais galutinės ataskaitos M. Monti ataskaitos svarbiausias idėjas, rezoliucijoje pabrėžiami ES biudžeto dabartinio finansavimo trūkumai ir raginama vykdyti didelio masto reformas, visų pirma įtraukti įvairias naujas nuosavų išteklių kategorijas ir panaikinti visas korekcijas.

Finansavimo sistemos reformos viršutinę ribą ir prekybos mokesčių sistemą. ES ekonominių ir aplinkos problemų sprendimas Dėl įvairių naujų politinių prioritetų, turinčių pasekmių biudžetui, ir Jungtinės Karalystės pasitraukimo iš ES šiandien reikia skirti ypatingą dėmesį nuosavų išteklių sistemos struktūrai. Be to, nacionalinėms statistikos institucijoms kyla problemų dėl skaitmeninimo, globalizacijos ir kitų ekonominių pokyčių.

viršutinę ribą ir prekybos mokesčių sistemą

Todėl, siekiant tinkamai atsižvelgti į įvairių šalių nacionalines pajamas, dažniau reikės atlikti didesnio masto bendrųjų nacionalinių pajamų duomenų peržiūras. Bendrai kalbant apie mokesčius, dėl rinkos integracijos, opcionų prekybos nepastovumas kapitalo judėjimo ir nematerialiojo turto padidėjimo iškilo klausimų dėl nacionalinių apmokestinimo sistemų adekvatumo siekiant tinkamai atsižvelgti į šių sričių pokyčius. Galiausiai dėl klimato kaitos ir aplinkos taršos atsiranda neigiamas išorinis poveikis, dėl kurio reikia imtis jei ne pasaulinio masto, tai bent ES lygmens veiksmų.

Be pagrindinio reikalavimo užtikrinti pakankamai pajamų išlaidoms padengti, nuosavų išteklių sistema turėtų būti reformuota, kad padėtų spręsti šias naujas problemas, ir turėtų būti parengta taip, kad užtikrintų daugiau naudos nei vien tik reguliarų fiskalinių pajamų srautą. Remdamasi dabartine finansavimo sistema, Komisija taip pat siūlo modernizuoti ES biudžeto pajamų dalį supaprastinant dabartinius pridėtinės vertės mokesčiu pagrįstus nuosavus išteklius, diversifikuojant pajamų šaltinius ir didinant ES bei nacionalinių biudžetų sinergiją.

Dabartiniu pasiūlymu ES piliečiams nesukuriamas joks naujas mokestis. ES neturi apmokestinimo kompetencijos. Taigi, įtraukiant naujas nuosavų išteklių kategorijas, visiškai paisoma nacionalinio fiskalinio suverenumo. Esamos mokesčių priemonės daugiausia įgyvendinamos nacionaliniu lygmeniu, nors tam tikrose srityse Europos Sąjunga pateikia taisykles, kaip suderinti mokesčių taikymo būdą.

viršutinę ribą ir prekybos mokesčių sistemą

Taip užtikrinamas didesnis teisingumas piliečiams ir įmonėms įvairiose ES šalyse ir kartu suteikiama priemonių surinkti mokestines pajamas, kurių negali surinkti nacionalinės valdžios institucijos. Priskirti tam tikrų suderintų mokesčių bazių arba kitų ES politikoje arba teisės aktuose nustatytų šaltinių dalį ES biudžetui — būdas pagerinti ES ir nacionalinių ekonomikų sinergiją. Dabartiniu pasiūlymu, taikant subalansuoto biudžeto principą, išsaugota griežta biudžetinė drausmė. Vis dėlto įvairių nuosavų išteklių sąveika yra potencialus, kol kas dar visapusiškai neišnaudotas sinergijos šaltinis.

viršutinę ribą ir prekybos mokesčių sistemą

Taip bus geriau išnaudotos Sutartimi numatytos galimybės, tiek, kiek įvairių rūšių nuosavais ištekliais — nacionaliniais įnašais, dabartinių arba būsimų mokesčių dalimi ir tikromis ES pajamomis — suteikiama papildomos abipusės naudos.

Diversifikuojant pajamų šaltinius, bus padidintas ES biudžeto atsparumas ir pritaikomumas, o tai galiausiai bus naudinga visoms valstybėms narėms.

Šiuo pasiūlymu bus supaprastinti dabartinės ES finansavimo sistemos pagrindiniai elementai ir ji taps skaidresnė. Dabartiniai nuosavi ištekliai bus iš dalies pakeisti ir modernizuoti. Korekcijos bus laipsniškai panaikintos taikant pereinamojo laikotarpio mechanizmą. Galiausiai stiprinant ekonominę ir pinigų sąjungą, reikia konkrečiai atsakyti, kaip padėti atlaikyti ekonominius sukrėtimus.

Gerbiamasis skaitytojau,

Atsižvelgdama į numatomą Europos investicijų stabilizavimo priemonės mastą ir paskirtį, Komisija siūlo suteikti įnašą atitinkančią sumą, proporcingą kasmet Eurosistemoje gaunamoms piniginėms pajamoms, siekiant padėti finansuoti Europos investicijų stabilizavimo priemonės dotacijos komponentą. Šios sumos bus renkamos iš dalyvaujančių euro zonos valstybių narių ir užfiksuojamos ES biudžete kaip išorės asignuotosios pajamos.

Komisija siūlo: 1. Įtraukti naujų nuosavų išteklių krepšelį, kurį sudaro: ·atnaujintos bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės dalis, kuri bus laipsniškai įtraukta priėmus reikiamą teisės aktą.

Taip ES biudžeto finansavimas bus tiesiogiai susietas su bendrojoje rinkoje veikiančių įmonių gaunama nauda; ·Europos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos aukcionų pajamų dalis: Europos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema yra pagrindinė su išmetamu šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiu susijusių išlaidų veiksmingo mažinimo ES priemonė, tiesiogiai susijusi su bendrosios rinkos veikimu; ·nacionalinis įnašas, apskaičiuojamas viršutinę ribą ir prekybos mokesčių sistemą neperdirbamų plastiko pakuočių atliekų kiekiu.

Tai bus paskata valstybėms narėms mažinti pakuočių atliekas ir raginti Europą sklandžiai pereiti prie žiedinės ekonomikos, įgyvendinant Europinę plastikų strategiją. Nustatyti principą, kad būsimos pajamos, gautos tiesiogiai įgyvendinant ES politiką, būtų pervedamos į ES biudžetą.

Nuorodos kopijavimas

Laipsniškai panaikinti korekcijas. Didinti nuosavų išteklių viršutinę ribą. Dabartinių nuosavų išteklių modernizavimas 2. Muitai renkami už produktų importą iš ES nepriklausančių šalių, taikant Bendrojo muitų tarifo 7 muito normas. Surinktų muitų sumos ir kontrolės intensyvumas atspindi skirtingas tendencijas.

Supaprastintų procedūrų taikymas ir viršutinę ribą ir prekybos viršutinę ribą ir prekybos mokesčių sistemą sistemą padeda gerinti kontrolės ekonominį veiksmingumą. Be to, sumomis, kurias valstybės narės pasilieka kaip surinkimo išlaidas, ne visada tiesiogiai remiama su muitine susijusi veikla.

Iš naujausių pokyčių matyti, kad nacionalinės administracijos turi mažiau žmogiškųjų išteklių kontrolei vykdyti 8tai reiškia, kad tik nedidelė dalis turimų išteklių skiriama su muitine susijusiai veiklai ir muitų patikrinimams.

Bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis pagrįstų nuosavų išteklių išlaikymas ir jų papildymas, siekiant geriau atsižvelgti į ES lygmenį Bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis pagrįsti nuosavi ištekliai šiandien sudaro didžiausią ES biudžeto pajamų dalį.

Dabartinių nuosavų išteklių stabilumo, pakankamumo ir pritaikomumo privalumai, visų pirma užtikrinami per papildančius bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis pagrįstus įnašus, yra neginčijami. Todėl nustatyta, kad šie nuosavi ištekliai liks ES biudžeto pajamų dalies pagrindu. Vis dėlto dėl naujausių ekonominių pokyčių nacionalinėms valdžios institucijoms iškyla sunkumų tiksliai įvertinti bendrąsias nacionalines pajamas, kurios yra pirmasis turto įvertinimo pagrindas.